Acties

AANBIEDEN PETITIE AAN WETHOUDER

Het lijkt mosterd na de maaltijd, maar ‘Eerst zien en dan pas geloven’ was binnen de stichting Belangen Nuenen-Oost (BNO) de reactie op het persbericht van het College op 1 juni. Hierin werd bekendgemaakt dat men af wil zien van een weg door de bossen in het oosten van Nuenen.

Om nogmaals duidelijk te maken dat die weg er beslist niet mag komen, wordt de petitie tegen de aanleg ervan overhandigd aan wethouder Van Brakel door Dieter Fraikin, voorzitter van onze stichting. Dat gebeurt voorafgaand aan de vergadering van de commissie Ruimte op 22 juni. De petitie is ondertekend door meer dan 2300 mensen.

Hiermee wil BNO een duidelijk signaal afgeven aan alle politieke partijen in de Raad én aan het College. Kees Weijters namens IVN en Alexis Riksman namens scoutinggroep Rudyard Kipling zullen Dieter vergezellen. De initiatiefneemster van de petitie, Julia Gevers, is helaas verhinderd.

Behalve de wethouder zijn ook mevr.Tanja Bröcheler en de heer Mark van Hoven namens de gemeente Nuenen uitgenodigd. De overhandiging is gepland op 22 juni a.s. om 19:10 uur aan de ‘villakant’ van het gemeentehuis van Nuenen.

Ben je met ons eens dat er geen oostelijke randweg moet komen? Sluit je dan bij ons aan. Stuur een mailtje naar:

bestuur@belangennuenenoost.nl

met je naam, adres en mobiele nummer. Geef aan of je per mail op de hoogte wilt worden gehouden of via WhatsApp

Spandoeken

Zondag 9 mei hebben we spandoeken opgehangen in het gebied waar de weg kan komen.

In het Hemelvaartweekend worden in Nuenen-Oost 3000 flyers huis-aan-huis verspreid.

Verschillende belangengroepen en burgers namen -in het kader van verplichte burgerparticipatie- deel aan de door gemeente en provincie georganiseerde werkgroep Verkeersleefbaarheid en Bereikbaarheid. Verschillende deelnemers hadden het gevoel dat de besluiten al genomen waren, misschien niet door de politiek, dan toch wel door de ambtenaren. Met de inbreng van de inwoners werd niets gedaan. Dat sprak BNO-voorzitter Dieter Fraikin aan het begin van de 3e sessie uit. Namens een aantal deelnemers distantieerde hij zich van de uitkomsten van de werkgroep en wilde dat expliciet vastgelegd hebben. Later werd onderstaande verklaring met argumenten verstuurd aan wethouder Van Brakel, het projectteam, het College en de leden van de Raad.

Argumentatie distantiëring studie Leefbaarheid

Tijdens de laatste bijeenkomst van de Werkgroep Verkeersleefbaarheid en Bereikbaarheid hebben de ondertekenaars van dit stuk zich gedistantieerd van de aanpak en de gepresenteerde resultaten van de werkgroep. Hieronder volgt een nadere verklaring op basis van de toen geldende situatie.

Studie Leefbaarheid en Bereikbaarheid Bundelroutes

Deze studie wordt geacht oplossingen aan te dragen om, ondanks verkeerstoename, de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid van Nuenen te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

We zijn het niet eens met de opzet en de inhoudelijk uitwerking.

Alhoewel in de brochure en tijdens de inleiding door de projectgroep werd aangegeven dat voor de werkgroep een consulterende taak was weggelegd, werd al snel duidelijk dat we wel gehoord werden maar dat er niet naar ons werd geluisterd, laat staan dat we invloed uit konden oefenen.

De door de projectgroep namens de Provincie en de Gemeente Nuenen vooraf aangedragen scenario’s en daaraan gekoppelde zogenaamde bouwstenen mochten wel becommentarieerd en aangevuld worden, maar de selectie daarvan voor het definitieve document was een beslissing van de projectgroep. Conclusies na de mondelinge en schriftelijke consultatierondes werden niet getrokken. Verslagen noch samenvattingen werden gemaakt.

Bij de aangedragen voorstellen wordt helaas weer gekozen voor het verder faciliteren van regionaal verkeer over Nuenens grondgebied. Dit betekent in de komende jaren meer verkeer op Nuenense wegen. Het gevolg is aanzienlijk méér overlast, méér uitstoot, steeds verder weg van wat Nuenen naar buiten toe zo graag uitstraalt: dorps, groen, rustig en gezond. Bestuur, ambtenarij en verkeersbureaus zijn er al uit. De mening van de burgerij werd hierbij (wederom) gevraagd en vervolgens (ook wederom) terzijde geschoven. De gemeenteraad mag op 8 juli kiezen uit 3 scenario’s, die alle drie een aantoonbare verdere verslechtering betekenen van woon- en leefomgeving voor heel veel Nuenense mensen.

Daar waar het Nuenens bestuur de inspanningsverplichting vanuit het Bereikbaarheidsakkoord (door Nuenen met de overige 20 regiogemeentes eind 2016 ondertekend vlak voordat zelfstandigheidsdiscussie beëindigd werd) heeft verheven tot allerhoogste doel, zijn de omliggende gemeenten in de ontspanningsstand gegaan. Geen enkele handreiking vanuit omliggende gemeenten. Helmond, Son en Breugel en ook Eindhoven leunen aantoonbaar achterover en laten de tijd z’n werk doen. Uitvoeringskosten van de LBB-projecten zullen vele tientallen miljoenen euro bedragen. Over bekostiging van dit alles wordt geen openheid gegeven. Alles wijst erop dat de Nuenense burger daarvoor diep in de buidel zal moeten tasten, daarmee zelf betalend voor de achteruitgang van de eigen woon- en leefkwaliteit.

Onze conclusie is:

 • Het betreft hier een breed regionaal probleem, de oplossing dient dus ook regionaal gezocht te worden en niet persé binnen de smalle gemeentegrenzen van Nuenen.
 • We moeten ons niet door tijdsdruk laten verleiden tot een overhaaste beslissing die kan leiden tot een slechte en onomkeerbare oplossing

Namens

 • Kees Weijters – IVN
 • Rob van der Vorst – Nuenen Groen (Nuenen Zuid)
 • Karin Joosten – Het Collectief (bewoners rondom Geldropsedijk, Nuenen Zuid)
 • Belangengroep Refelingse Erven, de Witte Put en de Zandschel en Actiegroep Smits van Oyenlaan
 • Enkele bewoners Vonderrijt (parallel aan noordelijke Smits van Oyenlaan)
 • Cor IJsendoorn – Bewoner Alfons Blommelaan (parallel aan noordelijke Smits van Oyenlaan)
 • Harrie van der Meijden – Bewoner Laan ter Catten (Nuenen-Oost)
 • René de Vries – Bewoner Nuenen
 • Paul Sluijter – Bewoner Barisakker (Nuenen-Centrum)
 • Stichting Belangen Nuenen-Oost

Hoogachtend,

 • Dieter Fraikin – Voorzitter Stichting Belangen Nuenen-Oost

Mensen uit onze groep hebben al een paar keer ingesproken tijdens een gemeenteraad.

We zoeken samenwerking met andere groeperingen in Nuenen om samen sterker te staan tegenover de gemeente. (Zie ook ‘Informatie’)

ENQUÊTE

De gemeente hield een enquête over de 3 opties die verder worden onderzocht. Ook daar hebben jullie de gelegenheid om je mening over een oostelijke randweg te geven. De enquête vind je hier